Regulamin

Regulamin ogłoszeń w MLO.PL

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia na rzecz użytkowników usług, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.mlo.pl . Serwis prowadzi MLO.PL Sebastian Biel wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działający pod adresem Dworcowa 20/5, 58-420 LUBAWKA o nr NIP: 6141281576 i nr REGON: 230467435,kontakt : kontakt.mlo.pl@gmail.com, zwany dalej Usługodawcą.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :

dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;

podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.

podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Aktualnie zabronione jest wystawianie nowych produktów: budowlanych, do dekoracji wnętrz i ogrodu oraz usług w tym zakresie. Ograniczenie to jest spowodowane umowami partnerskimi i obowiązuje do czasu odwołania.

Zabronione jest też oferowanie kredytów i pożyczek online.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ;

Regulamin – niniejszy dokument;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), lub oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar – rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Sprzedający -Użytkownik, który zamieszcza ogłoszenie i zawiera umowę sprzedaży z Klientem.

 

III. Usługa konta użytkownika

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

Użytkownik może dodać adres strony www z opisem firmy do Profilu użytkownika w serwisie oraz do Wizytówki firmy (tylko jeśli jest jej właścicielem). Zabronione jest dodawanie adresu www do opisu produktu.

Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać pisemnie przez pocztę elektroniczna lub kasując konto z poziomu konta użytkownika.

 

IV. Ogólne warunki zamieszczania ogłoszeń w serwisie i odpowiedzialność 

Serwis ogłoszeniowy przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18 lub firm.

Niektóre usługi i funkcje Serwisu są dostępne jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownik serwisu ponosi wszelką odpowiedzialność za treść ogłoszenia, które dodaje w serwisie. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym, za naruszenie praw autorskich treści zamieszczanych w ogłoszeniach, jak również za ograniczenia techniczne niezależne od Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystawione opinie i komentarze innym użytkownikom serwisu ogłoszeniowego.

Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika, będącego przedsiębiorcą o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane przedsiębiorstwa w celu ich weryfikacji.

Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

Ogłoszenie powinno być napisane w całości w jezyku polskim lub ukraińskim.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Przy ogłoszeniu będzie przypisany adres e-mail umożliwiający kontakt z zamieszczającym ogłoszenie.

Użytkownik może zamieścić darmowe ogłoszenie lub je promować za pomocą płatnych opcji. Ceny usług płatnych zamieszczone są w określonej zakładce w serwisie, za które należy dokonać zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy.

Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego towaru.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść i tytuł Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, zdjęcie, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

Treść ogłoszenia nie może zawierać linków do innych stron www.

Użytkownik zamieszczający ogłoszenie może również poddać przedmiot ogłoszenia pod wycenę innych użytkowników czy klientów. Użytkownik zamieszczający swoje ogłoszenie może wybrać dowolnego klienta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży. Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do kontaktu i zawarcia umowy sprzedaży. Warunki zwrotów, gwarancji, reklamacji oraz odpowiedzialności prawnej za oferowane usługi i towary ponosi Sprzedający Użytkownik.

Usługodawca nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, jak również w sporach pomiędzy nimi.

Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia, odnośnie którego otrzymał zgłoszenia nadużycia, w szczególności świadczące o niezgodności treści z faktyczną ofertą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń i opinii zawierających reklamy innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych, sformułowania wulgarne i obraźliwe, łamiące prawo lub do niego zachęcające.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do reklamy własnych produktów handlowych poprzez serwis.

 

V. Reklamacje

Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.

Reklamację należy złożyć w formie poczty elektronicznej: kontakt@mlo.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, kontakt do reklamującego.

Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą elektroniczną.

  

VI. REKLAMA

Serwis ogłoszeniowy udostępnia miejsce na płatną reklamę.

Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów lub usług reklamowanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego w subdomenach MLO.PL.